Hiệu chuẩn máy XRF

Máy XRF trong nhà máy nằm ở giai đoạn quan trọng trong quá trình sản xuất của nhà máy. Việc hiệu chuẩn máy là điều vô cùng quan trọng và không đồng nhất với các thiết bị đo thông thường. Hiệu chuẩn là công việc quan trọng để đảm bảo thiết bị đáp ứng tiêu chuẩn và yêu cầu của hoạt động thử nghiệm,...